فرنگی با سیستم تخلیه شوتینگی (سیفونیک 4 شوتینگ)

ابعاد: 70x36x75cm
آکس: 30cm

.
.