فرنگی با سیستم تخلیه واش دان
 

70x36x75cm
آکس :25cm

خالی