فرنگی با سیستم تخلیه شوتینگی ( سیفونیک 4 شوتینگ)

ابعاد: 72x39x92cm
آکس: 25cm

.
.