جکوزیLU-38
جهت : چپ

 

(توجه : کلیه مدل هایی که جهت دارند در هر دو جهت چپ و راست ارائه می شوند.)

 

 

طول : 160cm/170cm
عرض: 70cm
ارتفاع : 60cm

.
.
.