جکوزی LL-1890
جهت : راست

 

(توجه : کلیه مدل هایی که جهت دارند در هر دو جهت چپ و راست ارائه می شوند.)

 

 

طول : 180cm
عرض: 85cm
ارتفاع : 60cm

.
.
.