جکوزی LG-1680
جهت : راست

 

(توجه : کلیه مدل هایی که جهت دارند در هر دو جهت چپ و راست ارائه می شوند.)

 

 

طول : 160cm
عرض: 80cm
ارتفاع : 55cm

.
.
.