جکوزی B012
جهت :راست

 

(توجه : کلیه مدل هایی که جهت دارند در هر دو جهت چپ و راست ارائه می شوند.)

 

 

طول : 165cm
عرض: 87cm
ارتفاع : 66cm

.
.
.