جکوزی B-008
جهت :راست

 

(توجه : کلیه مدل هایی که جهت دارند در هر دو جهت چپ و راست ارائه می شوند.)

 

 

طول : 155cm
عرض: 85cm
ارتفاع : 53cm

.
.
.