جکوزی 6121
جهت : چپ

 

(توجه : کلیه مدل هایی که جهت دارند در هر دو جهت چپ و راست ارائه می شوند.)

 

 

طول : 170cm
عرض: 80cm
ارتفاع : 60cm

.
.
.