جکوزی 6111
جهت : چپ

 

(توجه : کلیه مدل هایی که جهت دارند در هر دو جهت چپ و راست ارائه می شوند.)

 

 

طول : 140cm
عرض: 76cm
ارتفاع : 50cm

.
.
.