جکوزی 6057
جهت : چپ

 

(توجه : کلیه مدل هایی که جهت دارند در هر دو جهت چپ و راست ارائه می شوند.)

 

 

طول : 150cm
عرض: 100cm
ارتفاع : 58cm

.
.
.