جکوزی 6037
جهت :راست

 

(توجه : کلیه مدل هایی که جهت دارند در هر دو جهت چپ و راست ارائه می شوند.)

 

 

طول : 150cm
عرض: 88cm
ارتفاع : 60cm

.
.
.