جکوزی 2029
جهت :چپ

 

(توجه : کلیه مدل هایی که جهت دارند در هر دو جهت چپ و راست ارائه می شوند.)

 

 

طول : 170cm
عرض: 120cm
ارتفاع : 65cm

.
.
.