دوردوشی و زیر دوشی

 

طول: 120cm
عرض: 80cm
ارتفاع: 185cm

.
.
.