دوردوشی و زیردوشی

 

طول: 90cm
عرض: 90cm
ارتفاع: 180cm

.
.
.